Progressiya Festival. Glastonberry pub, Moscow, 02/06/2016